WYDARZENIA

Pierwszego maja o pracy rolników


      Pierwszego maja odbyła się zorganizowana przez Powiatową Podlaską Izbę Rolniczą i Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie konferencja na temat: Problemy bieżące rolnictwa a szanse i zagrożenia w jego rozwoju w regionie podlaskim.
       Spotkanie poprzedziła uroczysta msza św. W intencji rolników, odprawiona w Bazylice Mniejszej w Sokołach. Uczestniczyli w niej parafianie, przybyłe z ościennego terenu osoby zainteresowane tematem oraz zaproszeni goście: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jacek Bogucki, Wicewojewoda Podlaski - Jan Zabielski, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego - Bogdan Zieliński, Wójt Gminy Sokoły - Józef Zajkowski.
       Dalsza część spotkania odbyła się w budynku ZSR w Krzyżewie, gdzie gospodarzami spotkania byli: Wiesław Wnorowski - Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej i Wioletta Gierłachowska - dyrektor szkoły.
       Rozpoczynając spotkanie, Przewodniczący Rady Powiatowej PIR powitał gości oraz licznie przybyłych rolników i osoby zainteresowane tematem rolnictwa. Przedstawił w ogólnych zarysach sytuację rolnictwa na Podlasiu, a w dalszej części nawiązał do miejsca, w którym zorganizowano konferencję - przypomniał historię szkoły i postać patronki, założycielki szkoły, pani Stefanii Karpowicz. Zwrócił także uwagę na rolę edukacji rolniczej w polityce państwa. Podobny charakter miało krótkie wystąpienie dyrektor szkoły, Wioletty Gierłachowskiej.
      Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński zauważył, że takie spotkanie było potrzebne dla wyjaśnienia wielu spraw i wydaje się, że mogło by być zapoczątkowaniem dobrej tradycji.
      Po obszernym wystąpieniu Wiceministra Rolnictwa Jacka Boguckiego, który przedstawił informacje o aktualnej sytuacji rolnictwa i polityce na przyszłość zwłaszcza dla małych i średnich gospodarstw, głos zabrał Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, odnosząc się do problemów szkód w rolnictwie czynionych przez zwierzęta - na Podlasiu głównie przez dziki.
      Oficjalne wystąpienia zakończył wójt gminy Sokoły, Józef Zajkowski, dziękując gościom za przybycie i prezentując rolniczy charakter gminy.
      Następnie rozpoczęła się właściwa dyskusja. Ze strony zgromadzonych rolników i reprezentantów branży rolniczej padało wiele pytań wskazujących na zainteresowanie. Dopytywano się m.in. o prawo do odstrzału dzików i kwestie odszkodowań za szkody, zwłaszcza że region w dużej części należy do obszaru Natura 2000 i podlega przepisom o ochronie przyrody. Podnoszono kwestię niskiej opłacalności hodowli trzody chlewnej, wskazywano na niespójność przepisów i opieszałość w przekazywaniu informacji na linii hodowca - ubojnia - czynniki kontrolujące i sanitarne. Hodowcy bydła zwracali uwagę na drobne problemy, których niwelowanie znacznie usprawniłoby ich pracę - przykładem może być zbyt krótki czas rejestracji cieląt, który mógłby być wydłużony np. do dwóch tygodni, by hodowca nie musiał kilkakrotnie jeździć do urzędu rejestrować zwierzęta. Producenci mleka mieli uwagi do relacji cen mleka w skupie, a cen mleka oraz przetworów mlecznych w hurtowni, dużych i małych sklepach.
       Kończąc spotkanie, wiceminister rolnictwa zwrócił uwagę, że wiele spraw jest mu znanych, ale czas nie pozwala na dokładniejsze omówienie w tak szerokim gronie i zachęcił do zainteresowania się nimi w grupach osób bezpośrednio zainteresowanych.
      Pozostały czas zgromadzeni wykorzystali do mniej formalnych rozmów przy posiłku, a osoby zamiejscowe miały okazję do zwiedzenia terenu szkoły i Ośrodka Turystyczno-Rehabilitacyjnego.